وای اگر گرد و غباری به حرم بنشیند

دیـرگـاهـیـسـت گـلـوبُـغـض مـکـرّر دارد
چـنـد روزیـسـت قـلـمحـالـتِ نِـشـتـر دارد


کـوفـیـان داعـیـه یمـسـجـد و مِـنـبـر دارنـد
عُـمَـرِ سـعـدِ زمـانوسـوسـه ی زر دارد


یـادمـان هـسـت کـهاجـداد شـمـا کـربـــ وبـَـلا...
شـیـعـه از تـیـــغ شـمـاداغ بـه پـیـکـر دارد


بـی سـبـب نـیـسـت کـه ازشـام به عـراق آمده­اید
حـضـرت عـمـــه ی ســاداتبـَــرادر دارد!


و شـمـا کـمـتـر ازآنـیـدحُـسـیـن تـیـغ کـشـد
کـمـتـر از آنـکهعَـلَـمـدار عـلـم بـردارد


مـــا جوانــان بنی فاطمــیاربـــابیـــم
بـی حـیـا! عـمـــه ی مامالکــــ اشتر دارد!


ایـل مـا ایـل عَـجـَم­هـاستکـه یـک کـودکِ مـا
جگری با جــگر شیـــر برابردارد


ایـنـکـه مـا دسـت بـهشـمـشیر و زره استادیم
سـبـب ایـن اسـت کـه ایـنطـایـفهرهبــَـر دارد


نـه عـراق اسـت و نـهسـوریـه خیالت راحت
کشور ضــامن آهوستـــــ ،بزرگتر دارد


وای اگـر گـرد و غـبـاری بـهحَـرَم بـنـشـیــنـد
تـیـغ مـا شـوق بـهانـداخـتـنِ سَـر دارد


 بـایـد ایـن شـهـر بـهآرامـش خـود بـرگـردد
کـه شـبِ جُـمـعـه حـَرمروضـه­ی مـــــادَر دارد...

/ 1 نظر / 70 بازدید
سایت تخصصی کسب درآمد از اینترنت

يک راه مطمئن و درآمدزا براي کسانيکه مايلند از صفر شروع نموده و از هيچ به همه چيز برسند درآمد بسيار زياد , آسان , مطمئن و قانوني براي صاحبان سايتها , وبلاگها و بازاريابها